Câu điều kiện hỗn hợp: Ngữ pháp & Bài tập vận dụng

Có bao giờ bạn gặp các mệnh đề câu điều kiện kết hợp với nhau? Chúng ta gọi đó là câu điều kiện hỗn hợp. Câu điều kiện loại 1, 2 hay 3 có lẽ đã khá quen thuộc. Vậy câu điều kiện loại hỗn hợp có gì đặc biệt? Mời bạn xem bài viết dưới đây.

Content

Khái niệm

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed conditional) đó là sự kết hợp của các câu điều kiện với nhau trong cùng một câu. Hay còn biết đến tên gọi câu điều kiện đặc biệt.

câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Giải nghĩa

Cách dùng

Cấu trúc: If + S + had + V-ed / V3, S + would / could / might…+ V-bare

Ví dụ: If I had gone to the party last night, I would be very tired now. (Nếu tối hôm qua tôi đến dự bữa tiệc thì bây giờ tôi mệt lắm rồi)

(Sự thật là trong quá khứ tôi đã không đến bữa tiệc, và kết quả của điều đó ở thực tại là tôi không mệt)

Ví dụ: If I had studied harder, I could get high score today. (Nếu tôi đã học tập chăm chỉ hơn thì hôm nay tôi đã có thể đạt được điểm cao)

(Sự thật là trong quá khứ tôi không học chăm chỉ, và kết quả ở hiện tại là điểm tôi không cao)

Câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Giải nghĩa

Cách dùng

Cấu trúc: If + S + were / V-ed / V2, S + would / could / might + have + been + V-ed / V3

Ví dụ: If I were you, I woudn’t have eaten at that restaurant. (Nếu tôi là bạn thì tôi đã không ăn ở cái nhà hàng đó)

(Nếu tôi là bạn là không bao giờ có thật ở hiện tại, vế sau như 1 lời khiển trách lẽ ra bạn không nên ăn ở nhà hàng đó)

Ví dụ: If Tom weren’t kind, he wouldn’t have helped me with my English exercises yesterday. (Nếu Tom không tốt bụng thì hôm qua anh ấy đã không giúp tôi làm bài tập tiếng anh)

(Sự thật là Tom tốt bụng và hôm qua anh ấy đã giúp tôi làm bài tập tiếng anh)

cách dùng Câu điều kiện hỗn hợp

Nội dung liên quan:

? Câu điều kiện loại 0

? Câu điều kiện loại 1

? Câu điều kiện loại 2

? Câu điều kiện loại 3

Bài tập

Cùng nhau thực hành các bài tập câu điều kiện hỗn hợp

Bài tập 1: Chọn câu đúng

1) If she………….the first prize of the contest, she………….rich now.

  1. wins / will be B. won / would be C. had won / would be D. have won / would be

2) If I…………….to the concert last night, I would be tired now.

  1. had gone B. went C. go D. have gone

3) If you had finished all your homework, you…………..see movie now.

  1. could have seen B. could see C. can see D. will see

4) There was a car accident yesterday. If Lisa had gone out, she…………die now.

  1. will B. can C. A & B D. would

5) If we…………..to mother, we………….in trouble right now.

  1. had listened / wouldn’t be B. had listened / would have been
  2. listened / would be D. listen / would not be

Bài tập 2: Hoàn thành những câu sau với động từ còn thiếu và sử dụng câu điều kiện hỗn hợp

1) You always had the key with you, didn’t you?

If I (have)………….it, I (not ask)…………..you for it right now.

2) Alice and Mathew are happily maried. If Alice (not love)…………Mathew, she (not marry)………him.

3) If you (read)……………the map before at home, we (not be)…………….lost now.

4) If Mary (not study)………….Chinese, she (not find)…………….the joh she has now.

5) If I (not fall)…………..in love with him, I wouldn’t be in trouble now.

câu điều kiện hỗn hợp

Bài tập 3: Từ tình huống cho sẵn, viết câu điều kiện với If

1) Bob is tired now because he came home late last night.

2) I revised my lesson so I get bonus scores today.

3) Anna didn’t learn English in high school, so she doen’t have good job.

4) I am not rich. I didn’t buy new flat last month.

5) We can’t reach Tony’s house now because we didn’t ask for direction before.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) C

2) A

3) B

4) D

5) A

Bài tập 2:

1) had had / wouldn’t ask

2) didn’t love / wouldn’t  have married

3) had read / wouldn’t be

4) hadn’t studied / couldn’t find

5) hadn’t fallen

Bài tập 3:

1) If Bob hadn’t come home late last night, he wouldn’t be tired now.

2) If I hadn’t revised my lesson, I wouldn’t have got bonus scores today.

3) If Anna had learned English in high school, she would have had good job.

4) If I were rich, I would have bought new flat last month.

5) We could reach Tony’s house now if we had asked for direction before.

Chúng ta sử dụng câu điều kiện hỗn hợp khi muốn diễn đạt giả thiết trái với quá khứ, kết quả trái với hiện tại hoặc ngược lại. Phải hiểu rõ ngữ cảnh của tình huống để xác định được chính xác loại câu điều kiện hỗn hợp cần dùng.

Ngữ Pháp -