Câu đảo ngữ trong Tiếng Anh thường gặp

Trong giao tiếp, các mẫu câu theo đúng trật tự hay được sử dụng. Tuy nhiên khi muốn nhấn mạnh điều cần diễn đạt câu đảo ngữ lại phát huy thế mạnh. Vậy câu đảo ngữ là gì? Chúng ta sẽ thay đổi trật tự của câu như thế nào để câu vẫn giữ đúng nghĩa? IIE Việt Nam sẽ giới thiệu các bạn một số dạng câu đảo ngữ trong Tiếng Anh dưới đây.

Content

Câu đảo ngữ là gì?

Câu đảo ngữ là loại câu đem trợ động từ đặt trước chủ ngữ, dùng để nhấn mạnh sự vật hoặc sự việc nào đó đang được nói đến. Câu đảo ngữ thường bắt đầu bằng một trạng từ (phó từ), sau đó là trợ động từ, chủ ngữ rồi mới đến động từ chính.

Ví dụ: Never will I forget you. (Tôi sẽ không bao giờ quên bạn)

Câu đảo ngữ trong Tiếng Anh có nhiều dạng, trong đó thì câu hỏi cũng là dạng đặc biệt của câu đảo ngữ.

Ví dụ: Did you go the party last night? (Bạn có đến bữa tiệc tối hôm qua không?)

cấu trúc câu đảo ngữ

Các dạng câu đảo ngữ thường gặp

Đảo ngữ với câu điều kiện

Đối với câu điều kiện, cấu trúc đảo ngữ xảy ra ở mệnh đề chứa IF

Ví dụ: Should I have a lot of money, I will go around the world. (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới)

Ví dụ: Were I to win lottery, I would buy a new house. (Nếu tôi trúng số, tôi sẽ mua 1 ngôi nhà mới)

Ví dụ: Were I you, I would help her. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ giúp cô ấy)

Ví dụ: Had he proposed to me, I would have said “Yes”. (Nếu anh ấy cầu hôn tôi thì tôi đã đồng ý)

Đảo ngữ với trạng từ phủ định

Các trạng từ phủ định trong Tiếng Anh như là: rarely/seldom (hiếm khi), hardly (hầu như không), never (không bao giờ), hardly ever (hầu như không bao giờ), little (ít khi)

Cấu trúc: Trạng từ phủ định + trợ động từ + S + V-infinitive

Ví dụ: Rarely do I watch film in free time. (Tôi ít khi xem phim vào thời gian rảnh)

Ví dụ: Hardly ever does she give a presentation in class. (Hầu như không bao giờ cô ấy thuyết trình trong lớp)

câu đảo ngữ tiếng anh

Đảo ngữ với NO và NOT

Cấu trúc đảo ngữ:

NO/ NOT ANY + N + trợ động từ  + S + V-infinitive

Ví dụ: No any pen will I lend you more. (Tôi sẽ không cho bạn mượn cây bút nào nữa)

= Not any pen will I lend you more.

Đảo ngữ với các cụm từ chứa NO

Chúng ta có một số cụm từ sau chứa NO có thể dùng trong câu đảo ngữ:

On no condition: dù thế nào, không đủ điều kiện

At no time: không bao giờ

On no account: không thể vì lý do nào

Under / In no circumstances: không bao giờ
For no reason: không có lý do gì

In no way: không thể nào

No longer: không…nữa

Nowhere: không nơi nào

Cấu trúc: Cụm từ chứa NO + trợ động từ + S + V-infinitive

Ví dụ: For no reason do we come to the party. (Không có lý do gì chúng ta không đến bữa tiệc)

Ví dụ: No longer does she write letters to me. (Bây giờ cô ấy không còn viết thư cho tôi nữa)

Đảo ngữ với cụm từ chứa ONLY

Áp dụng cho các cụm từ sau:

Only by + V-ing/N: chỉ bằng cách

Only once: chỉ 1 lầnOnly in this way / that way: chỉ bằng cách này / cách đóOnly with + N: chỉ với
Only after + V-ing/N: chỉ sau khiOnly later: chỉ sau đóOnly then: chỉ sau đó

Only + giới từ + thời gian: chỉ vào lúc

Ví dụ: Only by studying hard can you pass the exam. (Chỉ bằng cách học chăm chỉ, bạn mới có thể đậu kỳ thi)

Áp dụng cho các cụm từ sau: Only when (chỉ khi), only after (chỉ sau khi), only if (chỉ nếu mà)

Ví dụ: Only after David had finished his homework could he play game. (Chỉ sau khi David làm xong bài tập về nhà, cậu ấy mới có thể chơi game)

Với cấu trúc not only but also chúng ta cũng có thể chuyển thành dạng câu đảo ngữ bằng cách mượn trợ động từ hoặc động từ to be để đảo ngữ cho mệnh đề chứa not only.

Ví dụ: Not only is he handsome but he is also intelligent. (Anh ấy không những đẹp trai mà còn thông minh)

đảo ngữ tiếng anh

Đảo ngữ với SO – SUCH

Ví dụ: So talented is he that he can win the first prize. (Anh ấy tài năng đến nổi có thể đạt được giải nhất)

Ví dụ: So slowly did I drive that everyone shouted at me all time. (Tôi lái xe chậm đến nổi mà mọi người lúc nào cũng la mắng tôi)

                        Such + (a/an) + adj + N + to be + that + clause

Ví dụ: Such is a nice day that we should have a picnic. (Trời đẹp đến nỗi chúng ta nên có bữa dã ngoại)

Ví dụ: Such a nice day is that we should have a picnic. (Trời đẹp đến nỗi chúng ta nên có bữa dã ngoại)

Đảo ngữ với NOT UNTIL – TILL – UNTIL

Not until/ until/ till + thời gian / clause + trợ động từ + S + V-infinitive

Ví dụ: Not until 7pm did I eat dinner. (Mãi đến 7 giờ tối, tôi mới ăn tối)

Ví dụ: Till I came home did I know that I forgot my key in the taxi. (Mãi đến khi về nhà tôi mới biết mình để quên chìa khóa trên xe taxi)

Đảo ngữ với NEITHER/NOR – SO

Ta sẽ đảo ngữ khi neither/no hoặc so đứng ở đầu mệnh đề. So dùng cho câu khẳng định, còn Neither/nor dùng trong câu phủ định.

Ví dụ: I can’t swim nor can I play soccer. (Tôi không thể bơi và chơi bóng đá)

Ví dụ: I don’t like eating pork, and neither does she. (Tôi không thích ăn thịt heo, cô ấy cũng không)

Ví dụ: He can play musical instruments, and so can I. (Anh ấy có thể chơi nhạc cụ, tôi cũng vậy)

Đảo ngữ với nhóm từ thích hợp

Chúng ta có No sooner…than… và Hardly…when… (vừa mới…thì…) dùng trong câu đảo ngữ.

Cấu trúc: No sooner/ Hardly + had + S + V3/V-ed + than/ when + S + V2/V-ed

Ví dụ: No sooner had I arrived home than the rain stopped. (Tôi vừa mới về đến nhà thì trời đã tạnh mưa)

Ví dụ: Hardly had I seen him at the meeting when he phoned me. (Tôi vừa mới thấy anh ấy ở buổi họp thì anh ấy đã gọi điện cho tôi)

Đảo ngữ với trạng từ chỉ vị trí

Các trạng từ chỉ vị trí thường gặp: here (ở đây), there (ở đó), giới từ (on/in/at) + địa điểm

Ví dụ: Inside the box is a dog. (Bên trong cái thùng có 1 con chó)

Ví dụ: Here had an event. (Ở đây đã có 1 sự kiện)

Ví dụ: On the sofa sat his dog. (Con chó của anh ấy ngồi trên ghế sofa)

Ví dụ: Here we go. (Nào chúng ta bắt đầu)

đảo ngữ tiếng anh thường gặp

Bài tập về câu đảo ngữ

Chuyển những câu sau sang dạng câu đảo ngữ.

1) She studies so hard that she always gets high score.

So……………………………………………………….

2) He had hardly arrived home when the telephone rang.

Hardly…………………………………………………..

3) I could drink wine only when I was above 18.

Only when…………………………………………….

4) They sat in the armchair.

In………………………………………………………

5) You can only improve your English scores by doing exercises everyday.

Only……………………………………………………

6) I have never eaten such a delicious dish in my life.

Never…………………………………………………..

7) Henry not only broke his arm but also injured his head.

Not only……………………………………………….

8) If I had concentrated on my studying, I would have passed the exam.

Had…………………………………………………….

9) Anna has rarely taken a trip on the vacation.

Rarely………………………………………………….

10) She is such a good-natured girl that everyone in our class loves her.

Such……………………………………………………

Đáp án:

1) So hard does she study that she always gets high score.

2) Hardly had he arrived home when the telephone rang.

3) Only when I was above 18 could I drink wine.

4) In the armchair they sat.

5) Only by doing exercises everyday can you improve your English scores.

6) Never have I eaten such a delicious dish in my life.

7) Not only did Henry break his arm but also injured his head.

8) Ha I concentrated on my studying, I would have passed the exam.

9) Rarely has Anna taken a trip on the vacation.

10) Such a good-natured girl is she that everyone in our class loves her.

Không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cấu trúc đảo ngữ trong giao tiếp, cái gì lạm dụng nhiều quá sẽ mất tác dụng. Chúng ta chỉ nên dùng câu đảo ngữ trong Tiếng Anh khi muốn nhấn mạnh ý cần nói thôi nhé. Hãy ghi nhớ các cấu trúc và lựa chọn ngữ cảnh để sử dụng đúng để phát huy tác dụng.

Ngữ Pháp -