Câu cầu khiến trong Tiếng Anh: Cấu trúc & Cách dùng

“Tôi muốn cái máy điều hòa được mở” – Bạn dùng cấu trúc câu cầu khiến trong Tiếng Anh như thế nào diễn đạt ý muốn nói? Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên gặp những tình huống yêu cầu hoặc ra đề nghị. Hãy để chúng tôi giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu câu cầu khiến của Tiếng Anh.

Content

Câu cầu khiến trong Tiếng Anh sử dụng trường hợp nào?

Câu cầu khiến trong Tiếng Anh được sử dụng khi chúng ta muốn thể hiện các mong muốn, yêu cầu, nhờ vả ai đó giúp hoặc thực hiện việc gì đó.

Câu cầu khiến Tiếng Anh tồn tại ở 2 dạng là thể chủ động (active) và thể bị động (passive).

Câu cầu khiến tiếng anh

Cách dùng

6 cách dùng câu cầu khiến thường gặp trong Tiếng Anh như sau:

Cấu trúc câu cầu khiến

Câu cầu khiến chủ động

Cấu trúc HAVE – GET

Động từ have và get dùng ở câu cầu khiến với nghĩa sai khiến, nhờ vả ai đó làm gì.

HAVE + somebody + DO + something

GET + somebody + TO DO + something

Ví dụ: I have John buy a cup of tea. (Tôi nhờ John mua 1 tách trà)

Ví dụ: I get Jessica to clean our room. (Tôi nhờ Jessica dọn dẹp phòng)

Cấu trúc MAKE – FORCE

Động từ make và force dùng ở câu cầu khiến trong Tiếng Anh với nghĩa nặng hơn động từ have và get, với nghĩa là bắt buộc làm việc nào đó.

MAKE + somebody + DO + something

FORCE + somebody + TO DO + something

Ví dụ: She makes him wait for her all the time. (Cô ấy lúc nào cũng bắt anh ta chờ)

Ví dụ: My mother forces me to do my homework. (Mẹ tôi bắt tôi phải làm bài tập về nhà)

Cấu trúc HELP

Câu cầu khiến trong Tiếng Anh dùng động từ help với nghĩa là giúp người nào đó làm việc cụ thể”.

HELP + somebody + DO / TO DO + something

Ví dụ: They help me find the way to my hotel. (Họ giúp tôi tìm đường đến khách sạn của tôi)

Ví dụ: He helped the pregnant to put up her luggage on the overhead locker. (Anh ấy đã giúp người phụ nữ mang thai đặt hành lý của cô ta lên trên khoang máy bay trên đầu)

Cấu trúc LET – PERMIT – ALLOW

3 động từ let, permit và allow sử dụng ở câu cầu khiến khi cho phép ai làm việc gì.

LET + somebody + DO + something

PERMIT / ALLOW + somebody + TO DO + something

Ví dụ: My father allows / permits me to come home late at the weekend. (Ba của tôi cho phép tôi về nhà trễ vào cuối tuần)

Ví dụ: If you don’t like, I’ll let you go. (Nếu bạn không thích, tôi sẽ để bạn rời đi)

Câu cầu khiến bị động

Cấu trúc HAVE – GET

Câu cầu khiến tiếng anh

Trong câu cầu khiến bị động, dùng have / get mang nghĩa là nhờ ai đó làm gì cho mình

Have/ get + something + V-ed/ V3

Ví dụ: I has / got my hair cut. (Tôi nhờ cô ấy cắt tóc cho tôi)

Cấu trúc MAKE

Dùng động từ make trong câu cầu khiến bị động khi làm cho ai bị gì

Make + somebody + V-ed/V3

Ví dụ: Tidying up my room made me felt tired. (Dọn phòng khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi)

Cấu trúc CAUSE

Động từ cause sử dụng ở câu cầu khiến trong Tiếng Anh, nghĩa là làm cho cái gì bị làm sao.

Cause + something + V-ed/V3

Ví dụ: The flood causes many villages damaged. (Cơn lũ lụt làm cho rất nhiều ngôi làng bị hủy hoại)

Một số câu cầu khiến trong Tiếng Anh khác

Đây là mẫu câu mang ý nghĩa lịch sự, trang trọng, nghĩa là muốn ai đó làm gì cho mình (giống động từ have và get)

Ví dụ: I would like my car fixed. (Tôi muốn cái xe hơi của tôi được sửa)

Mẫu câu với động từ want và need vẫn được dùng khi muốn ai đó làm gì cho mình, nhưng theo ý nghĩa ra lệnh.

Ví dụ: I want my contract signed. (Tôi muốn cái hợp đồng của tôi được ký)

Lưu ý: Thuộc lòng bảng động từ bất quy tắc để học tốt phần câu cầu khiến bị động.

Ví dụ: Pull (Kéo)

Ví dụ: Please keep the toilet clean and tidy! (Hãy giữ toilet sạch sẽ)

Ví dụ: No smoking (xin đừng hút thuốc)

Ví dụ: Go straight and down the stair. (Đi thẳng và bước xuống cầu thang)

Ví dụ: Close your book and do the test. (Các em đóng sách lại và làm bài kiểm tra)

Ví dụ: Stand up, please! (Mời đứng lên)

Ví dụ: Please open your mouth, sir! (Mời ngài mở miệng ra)

Ví dụ: Keep calm and word hard. (Hãy bình tĩnh và chăm chỉ làm việc nào)

Ví dụ: Cheer up! (Vui lên đi!)

Ví dụ: Come to my graduation ceremony at 8am tomorrow.

(Hãy đến với buổi lễ tốt nghiệp của tôi vào 8 giờ sáng mai)

Bài tập Câu cầu khiến tiếng anh

Xem thêm:

? Câu bị động trong Tiếng Anh

Câu cảm thán

Câu đề nghị trong Tiếng Anh

Câu hỏi đuôi (Tag Question)

Câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn

Bài tập về câu cầu khiến trong Tiếng Anh

Thực hành một số bài tập về câu cầu khiến ngay bên dưới.

1) I’ll have the girls………….the pictures for our class.

A. draw       B. to draw      C. drew        D. drawing

2) They’re going to have a new school………………..

A. build         B. built         C. to build         D. buiding

3) Get these files………to her office, please.

A. to take       B. taking         C. take         D. taken

4) You should have your motorbike……….before going.

A. to wash       B. washing        C. washed         D. wash

5) I’ll have a new toy……….for my nephew.

A. buying          B. bought           C. buying          D. to buy

6) The elderly should have their health……….up  regularly.

A. checked          B. to check          C. check          D. checking

7) Robbert got the ceiling………2 days ago.

A. repair         B. repairing        C. repaired         D. to repair

8) We have just had Microsoft Office……….in our computer.

A. to install       B. install         C. installing          D. installed

9) She is going to have her tooth……..next week.

A. filling        B. filled         C. to fill          D. fill

10) By…….the homework doned, I have time to see a movie.

A. having          B. to get          C. to have        D. have

Đáp án:

1) A         2) B          3) D           4) C          5) B

6) A         7) C          8) D           9) B           10) A

Khi bạn muốn nhờ vả ai đó hoặc khi diễn tả yêu cầu làm gì chúng ta dùng câu cầu khiến. Sử dụng câu cầu khiến chủ động hay bị động tùy hoàn cảnh các bạn nhé! Các mẫu câu cầu khiến có thể ghi nhớ dễ dàng để làm bài tập và quan trọng trong giao tiếp hàng ngày.

Ngữ Pháp -